KẾ HOACH CÔNG TÁC THÁNG 3 – 2018

*Ch đim: Sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng tỉnh Kon Tum 16/3/1975- 16/3/2018; 87 năm ngày thành lập ĐoànTNCSHCM(26/3/1931-26/3/2018)Và ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

- Thực hiện quy chế dân chủ

- Hoàn thành việc đánh giá chuẩn GVTH

- Thu và chấm SKKN nộp cho CM 28 đến 4/3/2018

- Tham gia Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp thành phố.

I/ Công tác chính tr tư tưởng :

-Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

-Triển khai nghiêm túc việc học tập nghiên cứu Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII).

-Tiếp tục triển khai, quán triệt trong toàn Ngành Nghị quyết số 04- NQ/TW, ngày 30 /10/2016, khóa XII của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn , đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhứng biểu hiện“ tự diễn biến’’,“ tự chuyển hóa’’trong nội bộ.

-Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/01/2013 của Ban Chấp hành Trung ương“ về đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế“.

II/ Công tác chính quyn:

- Xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp năm học 2018 - 2019

- Tiếp tc t chc tuyên truyn v An toàn giao thông cho CB-GV và HS.

- Tiếp tc thi k chuyn v tm gương đạo đức H Chí Minh.

II/ Công tác chuyên môn :

- T chc dy và hc theo đúng phân phi chương trình.tuần 26 đến tuần 29

- Tiếp tc dy ph đạo thêm bui cho HS vắng học sau tết

- Tăng cường s dng đồ dùng dy-hc.

- T chuyên môn SHCM theo kế hoch.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm tại trường TH Trần Phú chuyên đề “ Dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới”- khối 4, ngày 24/3/2018.

- Kiểm tra định kỳ Giữ học kỳ II

III. Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo – Bùi Bích Ngọc chủ nhiệm lớp 5A – người kiểm tra (Nguyễn Thị Lương+ Nguyễn Thị Loan+ Trần Thị Hồng)

- Kiểm tra Chuyên đề “ Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1 – CNGD Đối với GV Y Bưnh.

IV/ công tác văn phòng - Thư vin - kế toán- khuyến học:

- Văn phòng:

+ Thiết lập lại hệ thống website, tạo tài khỏa quản trị cho tất cả GV, có kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm quản lí trường học SMAS 3.0 cho toàn thể giáo viên, nhân viên trong trường.

+ Cng c h sơ nhà trường.

- Thư vin:

+ Theo dõi GV mượn đồ dùng DH hàng ngày.

+ Cng c thư vin.

- Kế toán:

+ Nộp hồ sơ nâng lương quý I/2018.

+ Nhn và cp phát lương cho CB-GV-NV kp thi.

+ Cấp phát Quyết định nâng lương quý 4/2017 cho GV.

V/ Công tác đoàn đội - Y tế học đường:

- Duy trì vệ sinh trường lớp sau tết.

- Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM

- Thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ toàn liên đội

- Tổ chức kết nạp Đội viên cho học sinh khối 3

VI. Công tác khác:

-Từ tháng 2 phát động phong trào viết bài đưa tin lên trang website của trường trong CBGVNV. Gương người tốt, việc tốt, các hoạt động tiêu biểu, kinh nghiệm trong quản lí, dạy học…

-Tuyên truyền Giáo dục pháp luật Quý I/ 2018.

-Trên đây là nội dung đánh giá công tác tháng 02 năm 2018 và kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2018 của trường tiểu học Phùng Khắc Khoan. Đề nghị các tổ, bộ phận, cá nhân nghiên cứu thực hiện. Nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc cần bổ sung liên hệ trực tiếp với hiệu trưởng .

 

Nơi nhận HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT T/phố( B/c)

- Hội đồng GD xã (B/c)

- Chi bộ nhà trường (B/c)

- CBGVNV nhà trường( T/h).

Nguyễn Lợi