28/12/17  Kế hoạch công tác  232
Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch công tác tháng 01/2018 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau:
 06/12/17  Tin của trường  619
Căn cứ công văn số 578/PGDĐT - CM ngày 07/11/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum V/v Triển khai thực hiện Nghị đinh số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ ban hành quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường .
 06/12/17  Tin của trường  206
Căn cứ công văn số 586/KH-PGD&ĐT ngày 09/11/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum V/v Triển khai Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020 trong ngành Giáo dục và Đào tạo.
 10/11/17  Tin của trường  202
Thực hiện Kế hoạch số 588/ PGD&ĐTvngày 09 tháng 11 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Tp Kon Tum về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật qúy IV năm 2017 của ngành GD&ĐT thành phố Kon Tum; Trường tiểu học Phùng Khắc Khoan xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật qúy IV ...
 02/11/17  Tin của trường  209
Luật số 102/2016/QH13 luật có hiêu lực thi hành từ ngày 01/06/2017.
 02/11/17  Tin của trường  1146
Căn cứ công văn số 492/PGD&ĐT-CM ngày 06/10/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum V/v Triển khai Luật Trẻ em và tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn thành phố Kon Tum. Trường Tiểu học Phùng Khắc Khoan xây dựng kế hoạch Triển khai Luật Trẻ em và tăng ...