A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH V/v Triển khai thực hiện “ Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018

Thực hiện Công văn số 568/PGD&ĐT-CM ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Phòng GD&ĐT về việc Triển khai thực hiện “Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018; Trường tiểu học Phùng Khắc Khoan báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM

TRƯỜNG TH

PHÙNG KHẮC KHOAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 08 / KH - NT

Ia Chim, ngày 15 tháng 11 năm 2018.

 

KẾ HOẠCH

V/v Triển khai thực hiện “ Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018

 

Thực hiện Công văn số 568/PGD&ĐT-CM ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Phòng GD&ĐT về việc Triển khai thực hiện “Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018;

Trường tiểu học Phùng Khắc Khoan báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

- Ngày Pháp luật được triển khai rộng khắp đến mọi cán bộ công chức, viên chức và học sinh toàn trường nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, đặc biệt chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong toàn trường.; góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chủ động phòng và chống các hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện nếp văn minh, giữ gìn an ninh - trật tự an toàn xã hội.

- Kết hợp Ngày Pháp luật với giáo dục đạo đức trong nhà trường. Thực hiện kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa: tích hợp lồng ghép nội dung Ngày pháp luật một cách hợp lý trong các môn học đạo đức, giáo dục pháp luật. Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua các môn học với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt dưới cờ.

II. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU

  1. Chủ đề

“Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi pháp luật; bảo vệ pháp luật, ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sang tạo, hiệu quả, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

  1. Khẩu hiệu:
  • “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

III. NỘI DUNG TRỌNG TÂM VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1.Nội dung trọng tâm

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nhằm phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với thực tế, không đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để kịp thời đề nghị ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế;

- Về công tác tổ chức thi hành pháp luật:

+ Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quan triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới; quyền và lợi ích hợp pháp của người sân, doanh nghiệp; thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành, cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, gáp phần tháo gở khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấ đề pháp lý phát sinh trong hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách, nhất là những chính sách đang được quan tâm.

+ Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao y thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

2, Hình thức thực hiện

- Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật

- Lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật vào các bài dạy chính khoá và thông qua hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt dưới cờ.

-Treo băng rôn tuyên truyền tại trường học.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

-Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 tổ chức thường xuyên trong năm, tập trung vào 02 tháng bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018, cao điểm từ ngày 15/11 đến 30/11/2018.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện “ Hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018”.

- Giao TPT Đội tổ chức các hoạt động ngoại khoá có lồng ghép các nội dung tuyên truyền theo chủ đề “Hưởng ứng Ngày pháp luật” năm 2018 trong thời gian nêu trên.

- Giao cán bộ phụ trách thư viện- TBDH trực tiếp theo dõi, tổ chức, triển khai thực hiện “ Hưởng ứng Ngày pháp luật” và báo cáo kết quả triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” gửi Phòng GD&ĐT trước ngày 30/11/2018 theo quy định.

 

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Tp (B/c);

- Đăng website nhà trường;

  • Lưu VP.

Nguyễn Lợi

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan