15/03/19  Công tác - Nhà trường  240
Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch công tác tháng 03/2019 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau:
 06/12/18  Kế hoạch công tác  187
 Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch công tác tháng 12/2018 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau:
 25/10/18  Công tác - Nhà trường  243
Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch công tác tháng 11/2018 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau:
 25/09/18  Công tác - Nhà trường  189
Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch công tác tháng 10/2018 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau:
 26/03/18  Kế hoạch công tác  202
Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch công tác tháng 04/2018 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau:
 26/03/18  Kế hoạch công tác  195
Căn cứ kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum. Trường TH Phùng Khắc Khoan triển khai kế hoạch công tác tháng 03/2018 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau: