KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2018.

* Sinh hoạt chủ điểm “ Chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2018”.

1. Công tác chính trị tư tưởng, đạo đức:

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

Triển khai Kế hoạch thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2018 như sau:

Triển khai có hiệu quả chuyên đề năm 2018 về “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp về xây dựng và thực hiện phong cách, tác phong công tác theo tư tưởng, đạo

Tiếp tục triển khai, quán triệt trong toàn Ngành Nghị quyết số 04- NQ/TW, ngày 30 /10/2016, khóa XII của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn , đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhứng biểu hiện“ tự diễn biến’’,“ tự chuyển hóa’’trong nội bộ.

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/01/2013 của Ban Chấp hành Trung ương“ về đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế“.

2. Công tác chuyên môn:

- Sinh hoạt chuyên môn cụm: tại trường TH Nguyễn Thái Bình Chuyên đề “ Dạy học phân hóa đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng môn Tiếng việt cho HSDTTS”- Khối 3 ( ngày 14 /4/2018)

- Dạy học theo Phân phối chương trình Tuần 30 đến hết tuần 33chuẩn bị cho kiểm tra định kỳ Học kì II.

- Sinh hoạt chuyên môn tổ, dự giờ trao đổi kinh nghiệm việc ra đề kiểm tra định kỳ.

- Ôn tập cho học sinh lớp 5,

- Ra đề kiểm tra định kỳ cuối năm

- Hoàn thành đáng giá Quyết định 14 chuẩn Giáo viên tiểu học

- Hoàn thành hồ sơ thi Giáo viên giỏi cấp trường.

3. Công tác tổ chức:

- Thu nhận hồ sơ thuyên chuyển ngoại tỉnh (nếu có)

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp- Biên chế lớp năm học 2018 – 2019.

4.Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo Y Wư GV chủ nhiệm lớp 5B .

- Âp dụng công nghệ thông tin trong dạy học Dự tiết cô Y Lôh

5. Công tác Đoàn- Đội – Sao:

- Phát động phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng: Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4. Ngày Quốc tế lao động 1/5.

- Tổ chức sing hoạt ngoại khóa Chào mừng kỉ niệm 43 năm giải phòng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2018.

- Duy trì tốt nề nếp học tập, xếp hàng ra vào lớp nghiêm túc.

- Tổ chức tập các bài dân vũ cho HS.

- Tập, duyệt đội nghi thức, đội trống.

- Tập một số bài hát theo chủ điểm.

- Sinh hoạt định kì BCH Liên – Chi đội.

6. Công tác văn thư - y tế– tài vụ :

- Thống kê chất lượng giữa học kỳ II (báo cáo cho HT+ CM-PGD)

- Cập nhật thông tin - báo cáo

- Y tế chăm sóc theo dõi bệnh giao mùa thường gặp ở học sinh.

- Theo dõi vệ sinh, trường lớp,

- Cân đo, khám sức khỏe đợt 2.

- Truyền thông về việc thực hiện nước sạch và vệ sinh trường học.

- Tuyên truyền phòng chống bệnh “VGVRA” theo công văn 38/KH-UBND ngày 28/02/2018.

- Tập huấn Y tế 4/4 tại Phòng giáo dục (phát hiện bệnh tim ở học sinh)

- Tài vụ rà soát đánh giá hiện tạng CSVC, đề xuất sửa chữa trong hè 2018.

- Quyết toán Chấm thi Giáo viên giỏi, Giáo viên chủ nhệm giỏi sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017- 2018.

- Nộp hồ sơ nâng lương quý II/2018

7. Công Đoàn:

- Chấm điểm Trường học văn hóa

- Đánh giá tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2017 – 2018

8. Công tác khác:

Triển khai học tập chuyên đề 2018 về “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, dảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hô Chí Minh.”

 

Trên đây là nội dung đánh giá công tác tháng 3 năm 2018 và kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2018 của trường tiểu học Phùng Khắc Khoan. Đề nghị các tổ, bộ phận, cá nhân nghiên cứu thực hiện. Nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc cần bổ sung liên hệ trực tiếp với hiệu trưởng .

Nơi nhận HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT T/phố( B/c)

- Hội đồng GD xã (B/c)

- Chi bộ nhà trường (B/c)

- CBGVNV nhà trường( T/h).

- Lưu VP Nguyễn Lợi